Genomförandebeslut om modernisering av Avicii Arena godkänt av kommunfullmäktige

Den 10 mars 2022 beslutade SGA Fastigheters styrelse om genomförandebeslut gällande Modernisering och renovering av Stockholm Globe Arena (f.n. Avicii Arena) m.m.
Enligt Stockholms stads beslutsprocess så ska ärendet först föreläggas SGAF:s styrelse, för att därefter gå vidare till moderbolaget Stockholms Stadshus AB med den så kallade koncernstyrelsen, för att slutligen föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Ett slutgiltigt genomförandebeslut fattades på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022.

https://edokmeetings.stockholm.se/committees/kommunfullmaktige/mote-2022-06-13 ärende 18